Trang trí nội thất căn hộ

Vệ sinh xây dựng cho công trình hoàn thiện

VỆ SINH XÂY DỰNG
Vệ sinh xây dựng là một khái niệm mới bao gồm tất cả các công việc vệ sinh trên công trường xây dựng, nhằm tạo ra một môi trương làm việc tốt, đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động cho người lao động, góp phần tăng năng suất lao động rút ngắn thời hạn xây dựng.
Vì vậy vệ sinh xây dựng là một nhiệm vụ bắt buộc để đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời nó là một chỉ tiêu để đánh giá trình độ tô chức và sản xuất của công trường trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để đảm bảo vệ sinh xây dựng được tốt, cần phối hợp đồng bộ giữa các biện pháp về kĩ thuật và các biện pháp về tổ chức. Đê đảm bảo vệ sinh môi trường, cần làm tốt vệ sinh xây dựng trong công trường và vệ sinh xây dựng ngoài công trường.