Trang trí nội thất căn hộ

Cường độ ánh sáng có vai trò như thế nào trong một công trình

Cường độ ánh sáng là mật độ quang thông không gian, tức là tỉ sô quang thông với góc lập thể, trong đó quang thông phân bố đều. Đơn vị cường độ ánh sáng là candela, 1 candela là cưòng độ ánh sáng của một nguồn điểm phát ra quang thông là 1 Lm phân bô đều trong góc lập thể là 1 Steradian. Trong quá trình nhìn, vai trò quyết định là phần quang thông phản chiếu từ bề mặt được chiêu sáng tới mắt ngưòi. Đại lượng quang thông phân chia bởi bề mặt theo phương tới mắt người gọi là Độ chói của bề mặt. Đơn vị đo độ chói là (nit), 1 nit là độ chói của bề mặt phát ra theo phương thẳng góc với ánh sáng có cưòng độ là 1 candela từ lm2 diện tích.
Chiếu sáng hợp lí là đảm bảo được các yêu cầu: ánh sáng phân bô đều trong phạm vi làm việc và trong toàn bộ trường nhìn, đủ độ sáng và không có hiện tượng chói lóa, không có bóng đen và sự chênh lệch độ chói của nền và vật, hệ thống chiếu sáng phải tối ưu về mặt kinh tế.