Trang trí nội thất căn hộ

CÁC BIỆN PHÁP VỀ Tổ CHỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CÁC BIỆN PHÁP VỀ Tổ CHỨC
Để vệ sinh xây dựng trở thành một công việc bắt buộc, một chỉ tiêu để đánh giá công nghệ và tổ chức sản xuất của nhà thầu xây dựng, cần phải thực hiện các biện pháp về tổ chức như sau:
• Đưa Vệ sinh xây dựng thành một chỉ tiêu để đánh giá và chấm điểm trong đấu thầu xây dựng. Điều này làm cho các nhà thầu xây dựng phải có các giải pháp cụ thể để đảm bảo vệ sinh xây dựng trên công trường.
• ở công trường phải đưa vệ sinh xây dựng vào nội quy lao động ở công trường, ví dụ:
– Sau mỗi ngày làm việc, mọi người lao động phải tự vệ sinh vị trí làm việc, công cụ, máy móc thiết bị do mình sử dụng.
– Cuối mỗi tuần lao động, tổng vệ sinh xây dựng toàn công trường.
– Gắn trách nhiệm cho người lao động qua việc Khoán sản phẩm với các nội dung yêu cầu về khối lượng, chất lượng, thời hạn, an toàn lao động và vệ sinh xây dựng.
– Động viên qua tiền lương tiền thưởng để khuyến khích người lao động.
• Thường xuyên giáo dục tuyên truyền mọi người lao động trên công trường có ý thức đảm bảo vệ sinh xây dựng cho công trường, có nghĩa là đảm bảo vệ sinh môi trường cho cộng đồng cho đất nước.
Vệ sinh xây dựng là một việc làm cần thiết nó không chỉ góp phần bảo vệ đòi sống vật chất mà còn có tác dụng giáo dục tinh thần cho mọi người lao động, xây dựng nên những tính cách lao động mới trong thòi kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.