Trang trí nội thất căn hộ

Các biện pháp về kỹ thuật xây dựng trong công trình

CÁC BIỆN PHÁP VỂ KĨ THUẬT
a.Vệ sinh xây dựng trong công trường
Các biện pháp kĩ thuật về vệ sinh xây dựng trong công trường cần thể hiện rõ trong thuyết minh và bản vẽ thiết kê tông mặt bằng xây dựng, đó là:
•Vị trí các bãi thu gom chất thải rắn hay còn gọi là rác thải xây dựng trên công trường.
•Chọn phương tiện vận chuyển để đổ rác thải đến nơi quy định, đến các bãi rác của địa phương vào các thòi gian được phép theo quy định của địa phương.
•Các chất thải nước cần được xử lí, nước thải phải qua các hô ga, các lưới chắn rác, rồi mới thoát theo các ống thoát nước hoặc mương trong công trường, thoát ra mạng thoát nước thành phố hoặc ra sông SUỐI ở địa phương.
•Các biện pháp chắn bụi bằng che vải bạt hoặc phun nước.
•Thiết kế khu vực vệ sinh (WC) ở cuối hướng gió, ở các góc khuất đảm bảo mĩ quan cho công trường.